We zijn dan ook blij dat mede op ons aandringen vanaf 2020 ook een MBO-leerling wettelijk ‘student’ heet, met alle rechten en aanzien die daarbij horen. Maar er mag wat ons betreft nog veel meer gebeuren voor deze groep. 

Vakmensen 

Zo weten we al heel lang dat vakmensen in de (groene) techniek de toekomst hebben. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk mensen daarvoor op te leiden. Alleen: op dit moment is er een terugloop in de technieksector. GroenLinks zet in op het creëren van zoveel mogelijk bewustzijn voor technische vakken, te beginnen in het voortgezet onderwijs. 

Ook wil GroenLinks investeren in maatwerk. Bijvoorbeeld door te kijken naar welke regio welk soort vakmensen nodig heeft. En door individueel te investeren in om of -bijscholing, als dat nodig is. Ook hebben wij steun gekregen voor ons idee om het voor technisch geschoolde statushouders laagdrempeliger te maken een certificaat in deze richting te behalen. 

Stages 

Ongeveer een derde van de studietijd van een MBO-student bestaat uit stage lopen. Maar soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met name studenten op niveau 1 en 2 hebben veel moeite met het vinden van een stage. Veel werkgevers blijken de voorkeur te geven aan HBO- in plaats van MBO-studenten. GroenLinks pleit daarom voor een aanpak waarin stages die voor MBO-studenten bedoeld zijn, ook echt door MBO-studenten ingevuld worden. 

Is er eenmaal een stage gevonden, dan laat de begeleiding vaak te wensen over. Docenten hebben naast hun vele andere taken weinig tijd om studenten bij de stageplek te begeleiden. GroenLinks ziet verschillende oplossingen: per instelling kunnen meer middelen (en dus tijd) speciaal gereserveerd worden voor stagebegeleiding. Een uitbreiding van de staf met een speciale stagebegeleider behoort ook tot de mogelijkheden. 

Discriminatie tegengaan

Een bijzonder aandachtspunt voor ons is stagediscriminatie. Met name studenten met een niet-Westerse achtergrond ondervinden veel moeite om een passende stage te vinden. GroenLinks is bezig met een voorstel om dit probleem hoger op de politieke agenda te krijgen. We pleiten voor een zichtbaar aanspreekpunt binnen MBO-instellingen waar alle vormen van discriminatie gemeld kunnen worden, een onderzoek naar hoe (etnische) segregatie het best kan worden tegengegaan en extra controles op stagediscriminatie.