Wij willen:

  • Zorgvuldige toelatingsprocedures en een fatsoenlijke behandeling van asielzoekers;
  • Een beslissing op een asielverzoek binnen een redelijke termijn;
  • Effectieve en menswaardige terugkeer voor wie geen recht heeft op asiel.

Samen een werkbare oplossing bieden

We hebben de verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. In plaats van praten over het sluiten van grenzen, moeten we samen een werkbare oplossing bieden. Dat betekent zorgvuldige toelatingsprocedures, een beslissing op een asielverzoek binnen een redelijke termijn en een fatsoenlijke, menswaardige behandeling voor asielzoekers. Ook willen we voor asielzoekers vanaf dag één onderwijs en de mogelijkheid om te werken. Er moeten betere afspraken worden gemaakt met landen over het terug ontvangen van burgers die hier asiel hebben aangevraagd, maar daar geen recht op hebben.

Kinderen in de verblijfsprocedure

Kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom meer bescherming. GroenLinks wil dat bij de asielprocedure meer rekening wordt gehouden met het belang van kinderen. Kinderen moeten voorrang krijgen, zodat hun verblijfsprocedures sneller worden afgerond. Dit moet in de Vreemdelingenwet worden vastgelegd.

Alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, mogen wat GroenLinks betreft in Nederland blijven en hun toekomst opbouwen. Door een afsluitingsregeling is de huidige generatie kinderen die geworteld zijn geraakt in afwachting van hun procedure grotendeels geholpen, maar voor nieuwe gevallen is er geen oplossing. GroenLinks wil een structurele, goede regeling die er voor zorgt dat kinderen die te lang moeten wachten op hun verblijfsprocedure en intussen geworteld raken in Nederland, op die grond een verblijfstitel kunnen krijgen.

Vluchtelingen Europa

GroenLinks wil het Europese vluchtelingenbeleid hervormen, zodat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over de EU-landen en dezelfde bescherming krijgen, ongeacht het land waar ze terecht komen. Daarbij matchen we asielzoekers zoveel als mogelijk met landen waar ze bijvoorbeeld familie hebben of de taal al kennen. De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen is goed te dragen, als alle EU-landen een gelijke inspanning leveren en we de aankomst van migranten beter organiseren via legale migratie.

Zo wil GroenLinks dat de EU aan grootschaligere hervestiging gaat doen. Vluchtelingen in kampen in de regio worden door de VN op kwetsbaarheid geselecteerd en overgebracht naar landen binnen de EU. Nederland moet daar meer aan bijdragen. Ook wil GroenLinks de mogelijkheden onderzoeken voor het verstrekken van humanitaire visa bij diplomatieke posten, waar vluchtelingen die kunnen aantonen dat zij geen bescherming kunnen vinden in de regio aanspraak op kunnen maken. Zo weten we beter wie de EU binnenkomt, en ontmoedigen we tegelijkertijd het veel gevaarlijkere irregulier migreren. Gemeenten moeten invloed krijgen op het aantal plekken dat in Nederland kan worden aangeboden voor hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen.

Opvang in de regio

GroenLinks wil dat er meer geld komt voor opvang van vluchtelingen in de regio. Dit zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland moet, samen met het bedrijfsleven, investeren in de economie van de opvanglanden en het scheppen van banen voor vluchtelingen én burgers aldaar.

We moeten de oorzaken van oorlog, onderdrukking, vervolging en honger bestrijden. Meer ontwikkelingshulp kan bijdragen aan minder armoede, meer werkgelegenheid en beter onderwijs. Zolang we de redenen om te vluchten niet wegnemen, hebben we de morele verplichting om asiel te verlenen. Die verplichting is ook vastgelegd in internationale verdragen.

Zowel het verbeteren van de opvangkampen in de regio, als het aanpakken van oorzaken van migratie via ontwikkelingssamenwerking is van groot belang. Daarom is GroenLinks er op tegen dat het een ten koste gaat van het ander. Geld voor ontwikkelingssamenwerking moet niet worden uitgegeven aan grensbewakingsmaatregelen.

Een zorgvuldiger landenbeleid

Nederland monitort de veiligheidssituatie in andere landen en besluit mede op basis daarvan of een asielzoeker recht heeft op asiel, of dat het land van herkomst veilig genoeg is om naar terug te keren. GroenLinks is kritisch op hoe traag en terughoudend het landbeleid nu wordt aangepast aan de veranderende situatie in de wereld. Nederland stuurt te vaak mensen terug naar landen waarvan het op zijn minst twijfelachtig is of deze landen veilig voor hen zijn. Het is ook wel eens voorgekomen dat asielzoekers door de autoriteiten van het land van herkomst werden opgepakt, direct nadat ze door Nederland waren uitgezet. GroenLinks wil een zorgvuldiger landenbeleid.

Ondersteuning en begeleiding bij terugkeer

GroenLinks wil het liefst voorkomen dat mensen die geen recht hebben op asiel een gevaarlijke tocht naar Nederland afleggen. Dit doen we door te investeren in toekomstperspectief in landen van herkomst. Bijvoorbeeld via ontwikkelingssamenwerking, zodat er minder reden is om op de vlucht te slaan. En door het aanpakken van de meedogenloze mensensmokkelaars die onrealistische dromen in Europa beloven om mensen geld afhandig te maken. Ook willen we inzetten op het beter informeren van mensen in en rond landen van herkomst, over op welke gronden je aanspraak kan maken op asielbescherming in Europa.

Voor de mensen die toch hierheen komen en geen recht blijken te hebben op asielbescherming, willen we medemenselijke en effectieve terugkeer. We zorgen dat mensen goed worden ondersteund en begeleid bij hun terugkeer, en dat we goede afspraken maken met landen over het terug opnemen van hun burgers.