Wij willen:

  • Dat mensen met een laag inkomen, een inkomensaanvulling krijgen;
  • Een voetinkomen invoeren voor werkenden, mensen met een uitkering en gepensioneerden;
  • Het zorgverlof uitbreiden.

De ongelijkheid in onze samenleving neemt toe. Rechts beleid kon er zelfs op het hoogtepunt van de economie niet voor zorgen dat iedereen meedeed en niemand in armoede hoefde te leven. De belasting voor hoge inkomens werd verlaagd en de vermogensongelijkheid groeide verder. Steeds meer mensen met een laag inkomen, komen niet meer rond. Eén op de twaalf kinderen groeit inmiddels op in armoede.

Van onzekerheid naar zekerheid met een basisinkomen

Het roer moet om. Van onzekerheid naar zekerheid, van worden afgedankt naar meedoen. We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Het betekent dat mensen met een laag inkomen een inkomensaanvulling krijgen, dat mensen in de bijstand in hun waarde worden gelaten en niet in armoede hoeven te leven, dat iedereen is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, dat ouderen met alleen AOW gewoon kunnen rondkomen en dat je ook met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen hebt.

Voetinkomen invoeren

Een voetinkomen is een bedrag dat iedereen ontvangt zonder voorwaarden. We voeren een voetinkomen in voor werkenden, mensen met een uitkering en gepensioneerden. Met deze inkomensaanvulling bestrijden we armoede onder werkenden en niet-werkenden, zorgen we dat ook mensen met een lager inkomen in deeltijd kunnen werken en creëren we een ontspannen samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen

Zorgverlof uitbreiden

Werknemers moeten meer mogelijkheden krijgen om voor hun naasten te zorgen. Daarom breiden we het kortdurende zorgverlof uit met een week en zorgen we dat het langdurige zorgverlof deels wordt betaald. Alle ouders krijgen de tijd om na de geboorte of adoptie voor hun kind te zorgen. Vaders en verzorgende meeouder(s) krijgen recht op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald, waarbij mensen in ieder geval het minimumloon krijgen.

Elke werknemer krijgt recht op negen weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste negen maanden. Dit financieren we uit de algemene middelen. Alle (mee)ouders houden daarnaast een individueel en niet-overdraagbaar recht op vijftien weken onbetaald ouderschapsverlof. Op termijn streven we naar verlofregelingen voor alle werkenden.

Werk flexibeler maken

Als de aard van het werk dit toelaat, hebben werknemers het recht om een deel van hun werktijd zelf te kiezen waar ze werken. Werkgevers dragen dan bij aan het inrichten van een goede werkplek thuis. Buiten werktijd, moet iedere werknemer het recht hebben om onbereikbaar te zijn, en de sociale veiligheid binnen bedrijven moet worden verhoogd door iedere werknemer toegang te geven tot een vertrouwenspersoon. Vooral kleine bedrijven moeten hierbij worden ondersteund.

Onbetaalde arbeid belonen

Vrijwilligers en mantelzorgers moeten de waardering krijgen die ze verdienen. Door een stimuleringsfonds in te voeren, kunnen we vrijwilligersorganisaties ondersteunen en de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen. Kleine organisaties, die niet in staat zijn hun vrijwilligers een vergoeding te geven, kunnen een beroep doen om het stimuleringsfonds. Ook moet de vrijwilligersvergoeding voor iedereen een belastingvrije tegemoetkoming voor onkosten zijn, ongeacht of diegene onder de Participatiewet valt.

Om onbetaalde arbeid beter te waarderen, starten we een onderzoek naar het belang, de economische waarde en de omvang van onbetaalde arbeid in Nederland en mogelijkheden om deze arbeid beter te waarderen.