Wij willen:

  • Het vaste contract als norm;
  • Een einde aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen;
  • Meer mogelijkheden voor werknemers om te zorgen voor mensen om hen heen.

Bij hard werken hoort een fatsoenlijk loon, zekerheid over je contract en een goede balans tussen werk en privéleven. Maar voor mensen die werken als schijnzelfstandige, uitzendkracht of flexwerker betekent werk nu vooral onzekerheid. Dat moet anders. GroenLinks maakt van deze coronacrisis het keerpunt naar een eerlijke arbeidsmarkt.

Het vaste contract als norm

Voor werknemers wordt het vaste contract de norm. Dat doen we door tijdelijke contracten duurder te maken voor werkgevers. Daarnaast blijft het aantal schijnzzp’ers toenemen. Teveel mensen werken nu gedwongen als zzp’er. Ze hebben daardoor te weinig bescherming als zij ziek of arbeidsongeschikt worden en komen soms zelfs onder het sociaal minimum terecht. GroenLinks wil dat schijnzelfstandigen weer in dienst komen, en dat er een minimumtarief en een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid komen voor zzp’ers.

Een einde aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen

We maken een einde aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen. Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft. We investeren in de Arbeidsinspectie. De inspectie krijgt meer ruimte om zelfstandig onderzoek te doen en gaat ook handhaven op de naleving van cao-lonen, beloningsdiscriminatie, werkdruk, discriminatie en sociale veiligheid. Om malafide uitzendbureaus aan te kunnen pakken, komt er een vergunningstelsel voor uitzendbureaus.

Meer mogelijkheden voor werknemers om te zorgen voor mensen om hen heen

We breiden het zorgverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof uit. Werknemers krijgen het recht om een deel van hun werktijd zelf te kiezen waar ze werken, en het recht op onbereikbaarheid.