Wij willen:

  • Minder massa surveillance;
  • Dat de veiligheidsdiensten jaarlijks rapporteren over het aantal taps;
  • Onafhankelijk toezicht op de veiligheidsdiensten.

De diensten moeten de Nederlandse veiligheid zo goed mogelijk kunnen borgen, maar tegelijkertijd moeten de grondrechten van burgers, waaronder hun privacy , zo goed mogelijk worden beschermd.

Grootschalig verzamelen van gegevens

De regering heeft in 2016 een wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingediend, deze wetswijziging staat ook wel bekend als de zogenaamde ‘sleepwet’. GroenLinks was fel tegenstander van de ‘sleepnetbevoegdheid’ die in deze wet zit. De privacy van Nederlanders wordt hiermee onevenredig aangetast omdat de diensten grootschalig gegevens kunnen verzamelen. Doordat de diensten deze gegevens vervolgens mogen delen met buitenlandse veiligheidsdiensten, ontstaat het risico dat privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers in het buitenland terecht komen.

Referendum over de sleepwet

Nadat het referendum over de sleepwet in maart 2018 eindigde in een duidelijk ‘nee’ heeft het kabinet mede in reactie op voorstellen van GroenLinks een aantal aanpassingen in de wet gedaan. Deze aanpassingen gingen wat GroenLinks betreft nog niet ver genoeg, maar waren wel duidelijk een stap in de goede richting. Daarom hebben wij met de nieuwe wijzigingswet ingestemd. In de wet is bijvoorbeeld opgenomen dat de diensten hun bevoegdheden altijd zo gericht mogelijk moeten inzetten. Ook is er een betere controle op het delen van informatie met buitenlandse diensten.

Onafhankelijk toezicht

Het is belangrijk dat de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD uitgebreid en nauwkeurig in de wet zijn opgenomen. Wanneer bevoegdheden van diensten kunnen ingrijpen in fundamentele rechten van burgers moet daar een goede juridische basis voor zijn. Daarnaast is het ook van groot belang dat er goed en onafhankelijk toezicht is op het werk van de diensten. GroenLinks vindt het daarom van groot belang dat de TIB (toetsingscommissie die vooraf bij de inzet van bijzondere bevoegdheden toetst of de diensten dit in het concrete geval mogen doen) en de CTIV (de toezichthouder die tijdens het gehele werkproces van de diensten op ieder moment kan meekijken) hun onafhankelijke rol goed kunnen uitvoeren en daarover op een adequate manier kunnen rapporteren aan het parlement en de samenleving.

Tot slot vindt GroenLinks het van groot belang dat journalisten, advocaten en medici hun werk te allen tijde goed moeten kunnen uitvoeren zonder dat hun bronbescherming of hun beroepsgeheim in gevaar komt door het werk van de diensten. Zowel de toezichthouders als de Kamer moeten hier scherp op blijven toezien.