Intensieve veehouderij

De intensieve veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een industrie waar zoveel mogelijk dieren worden geproduceerd. Dit leidt tot veel dierenleed, milieuvervuiling en gevaar voor onze gezondheid. GroenLinks wil de intensieve veehouderij een halt toeroepen. Weidegang voor koeien en voldoende buitenruimte voor varkens en pluimvee worden wettelijk verankerd. Ook worden bestaande megastallen gesloten. Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, beschikt als eerste stap over 1 ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Dierproeven, jacht en bont

Dierproeven worden uitgefaseerd en proefdiervrije onderzoeksmethoden gestimuleerd. Dierproeven worden alleen nog tijdelijk toegestaan zolang het de enige manier is om substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken.

Wij zijn blij dat er sinds 2013 verboden is om nertsen te fokken om hun pels af te nemen. Er moet daarnaast ook een verbod komen op de handel in bontproducten. Nederland zet zich in tegen de stroperij van en handel in wilde dieren en planten. Mishandeling en verwaarlozing van dieren moet consequenter worden opgespoord en bestraft. Wij willen niet langer traditionele gebruiken toestaan die leed toebrengen aan dieren, zoals onverdoofd ritueel slachten en stierenvechten.

Plezierjacht wordt verboden. Beheersjacht is alleen onder strenge voorwaarden toegestaan bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid, wanneer alternatieven hebben gefaald

Dierenrechten in Europa

Dankzij Europese wetgeving slagen we erin om de rechten van dieren in heel Europa steeds beter te beschermen. De afgelopen vijf jaar keerde de Europese Unie zich tegen de walvisjacht en gingen enkele schadelijke pesticiden voor bijen in de ban. De EU verbood het gebruik van proefdieren voor cosmetica en ijverde voor een stop op de handel in bedreigde diersoorten. De Groene fractie in het Europees Parlement, waar GroenLinks deel van uitmaakt, had het voortouw bij de verduurzaming van het Europese visserijbeleid.

Antibiotica

Als het aan GroenLinks ligt moet het gebruik van antibiotica in de vlees- en visproductie drastisch worden teruggebracht. Daarom moet het houden van plofkippen en andere dieren die een excessieve hoeveelheid antibiotica krijgen toegediend helemaal worden verboden. 

Op dit moment worden dieren in de bio-industrie en de intensieve visserij volgepompt met antibiotica. Door de grote hoeveelheid werken deze antibiotica steeds minder effectief bij het bestrijden van ziektes. Dit geldt niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen die de antibiotica binnen krijgen via het eten van vlees.

Diertransport

Veetransporten worden aan banden gelegd: vier uur transport is het maximum. Kleinschaliger productieprocessen doen meer recht aan het welzijn van dieren, verkleinen de kans op uitbraak en verspreiding van dierziekten. Ook de schadelijke uitstoot van broeikasgassen, die met het transport gepaard gaat, wordt daarmee teruggedrongen.

Dierziekten

In de bio-industrie moeten grote hoeveelheden kippen, koeien en varkens in megastallen dicht op elkaar leven. De kans op het uitbreken van dierziektes is daardoor groot. Bij een uitbraak worden niet alleen besmette, maar ook gezonde dieren geruimd. Bovendien kunnen dierziektes gemakkelijk worden overgedragen op mensen. 

Veel meer dan nu moet er wat GroenLinks betreft worden ingezet op het voorkomen van dierziekten, bijvoorbeeld door megastallen te verbieden en dieren in de intensieve veehouderij beter in te enten.