Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, stellen Women Inc. en Atria. Daarom hebben zij de programma’s van politieke partijen naast elkaar gelegd en onderzocht op verschillende onderdelen. GroenLinks scoort samen met PvdA het hoogt op inzet voor gendergelijkheid. 

Vandaag gaat Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks in verkiezingsdebat over gendergelijkheid bij Radio 1. Het verkiezingsdebat hierover begint om 12 uur en is live te volgen op NPO Radio1.

Werk-zorg combinatie
In Nederland besteden vrouwen nog altijd veel meer tijd aan zorgtaken vergeleken met mannen. Daardoor is dat de helft van de Nederlandse vrouwen financieel afhankelijk. In Nederland zijn te weinig (betaalde) voorzieningen om werk en zorg te combineren. Nederland investeert bovendien in vergelijking met andere West-Europese landen weinig in de kinderopvang. En de overheid kan een voorbeeld nemen aan andere landen waar de economische waarde van mantelzorgers (vaker vrouw dan man) wordt erkend.

GroenLinks geeft werknemers meer mogelijkheden om te zorgen voor de mensen om hen heen. Bijvoorbeeld door elke werknemer het recht te geven op negen weken betaald ouderschapsverlof die ze mogen opnemen in de eerste negen maanden. Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terechtkunnen. En mantelzorgers van thuiswonende ouderen geven we de ondersteuning die ze verdienen.

Loonkloof
Vrouwen in Nederland verdienen nog steeds 14 procent minder per uur dan mannen. Dat betekent dat vrouwen heel veel geld mislopen, wat kan oplopen tot wel €300.000,-. Als het gaat om regelgeving om de loonkloof te dichten, loopt Nederland sterk achter op de landen om ons heen (zoals IJsland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk).

GroenLinks wil de loonkloof dichten: doe je hetzelfde werk, dan krijg je hetzelfde loon. De waardering en betaling van zorg-beroepen - in het onderwijs en de zorg - moet omhoog. Ook wil GroenLinks bijvoorbeeld de positie van huishoudelijk werkers verbeteren.

Gezondheidszorg
Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Uiteindelijk is het belangrijk te streven naar een gezondheidszorg op maat die rekening houdt met diversiteitsaspecten als: sekse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, mentale of fysieke beperking.

GroenLinks wil een inclusief zorgstelsel. We investeren in cultuur- en gendersensitieve zorgverlening en in intersectioneel medisch en farmaceutisch onderzoek naar de gezondheid van onder andere vrouwen en mensen van kleur.

Onderwijs & beeldvorming
Stereotypen bevestigen bestaande vooroordelen over hoe meisjes en jongens zich horen te gedragen en waar ze goed in zouden moeten zijn. Van jongs af aan worden meisjes en jongens overspoeld met stereotiepe beelden via televisie, (school)boeken, films, tijdschriften en reclame.

Scholen zijn de hoeders van de toekomstige samenleving. Zij moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. Een goede omgang met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen, met speciale aandacht voor het voorkomen van onderadvisering op basis van vooroordelen.

Seksuele en reproductieve rechten
Voor mensen die moeilijk rond kunnen komen is de prijs (van langdurige anticonceptie) te hoog, waardoor ze niet de vrijheid hebben om een passende keuze te maken. Bij een economische crisis als gevolg van corona, is de kans groot dat er een grotere groep vrouwen in financiële problemen komt. Er is betere monitoring nodig of seksuele vorming op alle scholen goed gebeurt.  En Vrouwen moeten toegang hebben tot veilige abortuszorg zonder dat ze hierin door anderen gehinderd of geïntimideerd worden.

We halen abortus uit het Wetboek van Strafrecht, schaffen de verplichte bedenktijd af, maken de abortuspil beschikbaar bij de huisarts en brengen anticonceptie in het basispakket.

Menstruatieproducten worden gratis aangeboden op scholen en in overheidsgebouwen.

We investeren in toegankelijke hulpverlening voor mensen die een abortus laten verrichten en treden hard op tegen intimiderende demonstranten bij abortusklinieken.

Besluitvormende posities
Vrouwen zijn in Nederland ondervertegenwoordigd in besluitvormende functies in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer is meer dan 90 procent van de bedrijven er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in besluitvormende posities te realiseren. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid.

GroenLinks wil een quotum in van maximaal zestig procent mensen van hetzelfde gender voor raden van bestuur en toezicht van beursgenoteerde bedrijven en voor de managementlagen van (semi)publieke instellingen. Daarnaast voeren we diversiteitsquota in voor overheidsinstellingen. Ook wil GroenLinks dat er een programma komt voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.

Overheid
Nederlandse wet- en regelgeving kan een grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt hierdoor onbedoeld ongelijkheid in stand.

GroenLinks wil dat bij wetswijzigingen en nieuwe wetten er een verplichte toets komt op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit is uitgewerkt in de inclusie effectrapportage die een onderdeel wordt van iedere wet. Daarnaast moet in artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling expliciet worden gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap niet is toegestaan. En bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen forse boetes.

Gendergerelateerd geweld
Gendergerelateerd geweld (GGG) is geweld tegen iemand op grond van geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of genderexpressie. In de praktijk wordt het geweld vooral gericht tegen vrouwen en tegen mensen die zich niet gedragen zoals de genderrol voorschrijft, bijvoorbeeld homoseksuele mannen (of mannen die zo worden waargenomen) of transgenderpersonen.

GroenLinks lanceert een nationaal actieplan tegen seksueel geweld. Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar. We creëren meer plekken in de vrouwen- en mannenopvang. De Centra Seksueel Geweld worden uitgebreid; ze combineren psychologische begeleiding voor zedenslachtoffers met het veiligstellen van aanwijzingen om verdachten op te sporen en te vervolgen.

 

GroenLinks scoort op alle onderdelen hoogste voor gendergelijkheid