Probeer het te bespreken met de persoon in kwestie, met je leidinggevende - d.w.z. directieleden, afdelingshoofden, lokale en provinciale bestuursvoorzitters, fractievoorzitters, campagneleiders, en andere mensen in een leidinggevende positie - of met iemand anders in de organisatie die je kan helpen met bemiddelen. De gedragscode kan hierbij worden gebruikt als uitgangspunt voor het gesprek.

TAKEN LEIDINGGEVENDEN

Binnen GroenLinks zijn de leidinggevenden en besturen hoofdverantwoordelijk voor een veilige en integere werkomgeving. Zij zijn er om:

  • Mensen binnen de eigen organisatie, afdeling of team aan te spreken op hun gedrag wanneer ze ongewenst gedrag signaleren.
  • Je op te vangen en te ondersteunen wanneer je te maken hebt gehad met ongewenst gedrag.
  • Bemiddeling te organiseren in de vorm van een gesprek tussen betrokkenen om de ontstane situatie uit te praten en afspraken te maken hoe met elkaar verder te gaan.
  • Onderzoek te doen naar meldingen van ongewenste omgangsvormen. De leidinggevende stemt de resultaten van het onderzoek af met een andere leidinggevende of HR voordat hij tot actie komt of tot een sanctie overgaat.
  • Maatregelen te treffen wanneer blijkt dat iemand binnen de eigen organisatie of afdeling schuldig is aan ongewenst gedrag.

Lukt het niet om het probleem bespreekbaar te maken of leidt het gesprek niet tot een oplossing? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Het belangrijkste is dat jij een veilige omgeving vindt waar je je verhaal kunt doen en waar er naar een oplossing wordt toegewerkt.