Downloads jaarrapporten GroenLinks

ANBI-status

De Belastingdienst erkent GroenLinks als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan GroenLinks bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder vind je de mogelijkheden op een rij. Verder staat hier de informatie bij elkaar waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s (zoals bijvoorbeeld de jaarrekening).

Schenken met belastingvoordeel: twee opties

1 Volledig aftrekbaar: periodieke gift

Als je ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt je die gift volledig aftrekken bij je aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. GroenLinks hanteert wel een minimumbedrag van 100 euro per jaar. Dit noemt de Belastingdienst een periodieke gift. Daarvoor hoef je niet langs de notaris. De Belastingdienst wil wel dat we de volgende stappen doorlopen:

  • Vul digitaal het formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' in, van de site van de Belastingdienst (pdf). De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, een voor jou ('exemplaar voor de schenker') en een voor ons ('exemplaar voor de ontvanger').
  • Laat de rubriek 'Gegevens Instelling of Vereniging' leeg. Vul beide exemplaren in, download het formulier en onderteken digitaal. Mail het vervolgens naar de GroenLinks ledenadministratie: ledenadmin@groenlinks.nl
  • Ben je nog geen lid? Meld je dan aan via groenlinks.nl/word-lid zodat we je formulier en bijdrage correct kunnen verwerken.
  • Wij vullen de 'Gegevens Instelling of Vereniging' in en sturen je het 'exemplaar voor de schenker' ondertekend terug.
  • Bewaar jouw exemplaar; onze gegevens heb je nodig bij je belastingaangifte en de Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

Als je kiest voor een specifieke looptijd, nemen we contact op zodra die looptijd is verstreken.
Een periodieke gift aan GroenLinks is altijd inclusief minimumcontributie.
Heb je vragen? Neem contact op via ledenadmin@groenlinks.nl

2 Gedeeltelijk aftrekbaar: gewone gift

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Daarvoor gelden voorwaarden (naar de voorwaarden op belastingdienst.nl). Meestal is het fiscaal gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Maar als je niet voor bepaalde of onbepaalde tijd wilt schenken, is deze optie voor jou geschikt.

Naam en zetel

De officiële naam van de Vereniging is GroenLinks.

KVK-nummer: 40537112
Postadres: Postbus 8008, 3503 RA Utrecht
Bezoekadres: Sint Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht
Telefoon: 030 – 23 999 00
E-mailadres: info@groenlinks.nl
Website: www.groenlinks.nl
RSIN danwel fiscaal nummer: 8166.15.895

Doelstelling

(zoals vermeld in de statuten en reglementen):

GroenLinks heeft als doel het bedrijven van GroenLinkse politiek. In haar programma's wordt uitgewerkt wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan.

GroenLinks streeft naar een duurzame toekomst, emancipatie en gelijke kansen voor iedereen. We brengen onze idealen dagelijks in de praktijk. In en buiten het parlement. We hebben een optimistische kijk op de toekomst: we willen elke kans grijpen om onze groene en linkse idealen in de praktijk te brengen. Met oog voor de lange termijn en in het belang van komende generaties. Lees meer op onze standpuntenpagina.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Lees meer op de pagina partijbestuur.

Beloningsbeleid

GroenLinks (lees: Landelijk Bureau GroenLinks, Wetenschappelijk Bureau en DWARS) heeft een eigen personeelsregeling en kent haar eigen beloningsbeleid en salarisstructuur.

Onze salarisstructuur bestaat uit 10 schalen met elk 12 treden in de range tussen €1.413,- en €4.523,-. Elke functie binnen GroenLinks is beschreven d.m.v. een functiebeschrijving en is ingedeeld in deze “10-schalenstructuur” op basis van de RATO-systematiek (systematiek voor functiewaardering).

Uitzondering zijn de Partijbestuursleden. Dit zijn onbezoldigde leden, die onkosten kunnen declareren conform de geldende Vacatieregeling. Uitzondering is de Partijvoorzitter. Deze wordt betaald conform de BBRA-schaal 14.

GroenLinks kent verder een jaarlijkse gesprekscyclus van planningsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. Deze cyclus wordt afgerond met een beoordelingsgesprek wat kan leiden tot een toekenning van (een) periodiek(en) en eventueel een bijzondere beloning.