Zorgverleners ervaren veel regeldruk door de tijd die zij kwijt zijn aan administratieve handelingen. Tijd die zij niet kunnen besteden aan de cliënt. Dat zorgt voor grote werkdruk en vermindert het werkplezier.

De verantwoordingsplicht werd in 2020 ingevoerd met instemming van een meerderheid van de Tweede Kamer. Daarmee werd in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) opgenomen dat het voor alle zorgaanbieders verplicht werd om de jaarcijfers te publiceren, met uitzondering van eenmansbedrijven. Het doel was om dit met minimale administratielast te doen.

Aanleiding voor de jaarlijkse verantwoordingsplicht waren de zorgelijke berichten over zorgfraude, met name onder kleine zorgorganisaties. 

Fraude aanpakken
Vooral huisartsen verzetten zich echter tegen de maatregel, omdat deze in de praktijk toch leidt tot veel extra administratielast. Voor zo’n 28.000 kleine eerstelijnszorgaanbieders betekent de jaarverantwoordingsplicht dat zij vanaf 2023 jaarlijks informatie moeten aanleveren over hun financiën en bedrijfsvoering. En daarnaast een uitgebreide vragenlijst invullen, waarvan de inhoud deels openbaar wordt gemaakt.

De Kamerleden hebben begrip voor de zorgen vanuit de eerste lijn om met nog meer administratielast opgezadeld te worden. Zij willen het oorspronkelijke voorstel vervangen door een andere maatregel, namelijk een zwaardere toetredingseis voor zorgaanbieders in het eerste jaar. Zo wordt de kans op fraude beperkt zonder de hele eerste lijn te belasten. 

“Controle is goed, maar moet niet doorslaan in torenhoge administratie. Met dit voorstel zorgen we voor een extra check voordat een kleine zorgaanbieder start, zodat de administratie daarna beperkter kan blijven. Dat voorkomt misbruik en oneigenlijk gebruik.” Aldus Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA).

“Huisartsen en andere zorgverleners zijn nu al overbelast. Het mag niet zo zijn dat de politiek deze situatie verergert. Dan moet je durven zeggen: de voorgestelde maatregel pakt verkeerd uit en moet van tafel. En moet je met een alternatief komen om het probleem van fraude aan te pakken. Daarom zeggen wij nu tegen de minister: blijf streng op zorgfraude, maar doe dat meteen bij de opstart van zorgorganisaties”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks).