Het sluiten van scholen en het laten vervallen van het centraal eindexamen zijn noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar het roept ook veel vragen op. In een schriftelijk overleg, vragen Tweede Kamerleden Lisa Westerveld en Niels van den Berge vooral om meer duidelijkheid voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel.

De onderwijswereld staat op zijn kop. In korte tijd zijn leerlingen, studenten en docenten op een compleet andere manier gaan werken: digitaal en op afstand. “Ongelooflijk indrukwekkend hoe onderwijsinstellingen dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen”, zegt Niels van den Berge.

Het niet door laten gaan van de centrale eindexamens is begrijpelijk, maar geeft ook een dubbel gevoel. “Examens zijn een bijzondere periode en we kunnen onszelf heel goed voorstellen dat het besluit, behalve tot opluchting, ook tot veel teleurstelling leidt”, vindt Lisa Westerveld.

Uiteraard is het niet mogelijk om op deze korte termijn alle effecten van deze ingrijpende maatregelen te overzien. En om rekening te houden met alle verschillen binnen het onderwijsveld. Toch vindt GroenLinks het noodzakelijk nu aandacht te vragen voor de zorgen die leven. En te zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare leerlingen.

Duidelijkheid voor leerlingen in Voortgezet Speciaal Onderwijs

Zo zijn er zorgen over leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Voor hen en hun ouders heeft deze situatie extra impact. Westerveld: “Zij hebben intensieve begeleiding nodig en zijn gebaat bij rust en structuur.”

GroenLinks wil graag weten of er voor VSO-leerlingen een vorm van opvang op school mogelijk is. En of er een plek is waar ouders zich toe kunnen wenden voor ondersteuning. Ook vraagt GroenLinks om meer tijd bij het afnemen van de mondelinge examens, op basis waarvan nu de beoordeling plaatsvindt. En dat deze leerlingen herkansingsmogelijkheden krijgen.

Duidelijkheid voor leerkrachten en surveillanten over gezondheid

Op scholen waar docenten nog wel les geven of waar surveillanten schoolexamens afnemen, zijn goede instructies nodig over hoe om te gaan met hygiëne. “Goede medische voorlichting is cruciaal. Zodat docenten besmettingsverschijnselen herkennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ook is genoeg materiaal nodig om hygiëne te waarborgen”, zegt Lisa Westerveld.

Duidelijkheid over kinderen in moeilijke thuissituaties

Grote zorgen zijn er over leerlingen en studenten zonder stabiele thuissituatie. “Voor kinderen en jongeren in onveilige gezinssituaties, zijn school en stages vaak een uitvlucht. GroenLinks wil dat deze kinderen de bescherming en hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Niels van den Berge.

Kinderen die opgroeien in gezinnen die kampen met armoede, lopen het risico verder achterop te raken. Voor hen moet extra aandacht zijn. Ook moeten zij de beschikking krijgen over een computer of tablet, zodat ze afstandsonderwijs kunnen volgen, vindt GroenLinks. Zo zorgen we voor gelijke kansen, ook in deze ongekende crisistijd.

Duidelijkheid over vervolgonderwijs

Het is goed dat de aanmelddatum voor het hoger onderwijs is verschoven. Dat geeft leerlingen meer tijd om hun keuze te maken voor een studie in het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd hebben hogescholen en universiteiten belang bij duidelijkheid over aantallen studenten, ook in het kader van goede voorlichting en matchingsgesprekken. Daarom wil GroenLinks graag dat het kabinet leerlingen en studenten motiveert zich wanneer dat mogelijk is, voor de oude datum aan te melden bij het vervolgonderwijs.

Duidelijkheid voor MBO-studenten

Veel studenten en docenten in het mbo doen op dit moment onmisbaar werk in vitale sectoren, zoals de zorg en logistiek. Niels van den Berge: “We hebben daar de grootst mogelijke  waardering voor. Hun onmisbare werk blijft niet onopgemerkt.”

Leer-werkbedrijven gaan verschillend om met stages in niet-vitale sectoren. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Van den Berge roept het kabinet op in overleg met mbo-instellingen, studenten en leer-werkbedrijven zoveel mogelijk te zoeken naar passende oplossingen, waarbij de gezondheid van studenten en docenten voorop staat, en studievertraging zoveel als mogelijk voorkomen wordt.

Van den Berge: “Studenten mogen niet de dupe worden van deze crisis. Ik heb de regering gevraagd om samen met mbo-instellingen en leer-werkbedrijven te kijken of ze alternatieve opdrachten aan kunnen bieden aan studenten,  die niet op hun leer-werkbedrijf terecht kunnen voor het afronden van hun examenopdracht. Voor een deel doen mbo-instellingen dit al, maar nog niet altijd. Ik wil dat we alles op alles zetten om studievertraging te voorkomen.”

De regering wil op basis van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus bekijken of en wanneer scholen weer open kunnen. GroenLinks benadrukt dat het noodzakelijk is om bij het bepalen van die openingsdatum voor het mbo rekening te houden met de specifieke leeftijdsopbouw van mbo-studenten. Die is anders dan de leeftijdsopbouw in het basisschool- of voortgezet onderwijs.

Duidelijk loket voor vragen

Vanwege de grote hoeveelheid vragen van ouders, leerlingen, studenten en docenten, zou het goed zijn als er een loket komt waar zij zich toe kunnen wenden. Bijvoorbeeld met vragen over de schoolexamens, over de verspreiding van het virus en over mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van digitale leermiddelen. GroenLinks roept het kabinet op zo’n duidelijk loket op te richten.