Zes provinciale asfaltprojecten waar GroenLinks zich tegen verzet. Ons voorstel: weg met deze wegen, investeer dit geld in natuur en openbaar vervoer.

1. Geplande weg tussen de A4 en de A44

De 14 kilometer lange weg tussen de A4 en de A44 staat beter bekend als de Rijnlandroute. Deze weg moet de kuststreek tussen Leiden en Katwijk aan Zee ontsluiten en doorkruist het natuurgebied De Vlietlanden. Er is geen geld gereserveerd om de te verwachten schade aan flora en fauna te beperken. De Natura 2000-gebieden Berkheide en Coepelduynen zullen daardoor in het gedrang komen. Met de aanleg van de Rijnlandroute is vermoedelijk een bedrag gemoeid van 900 miljoen euro, waarvan 550 miljoen door het Rijk wordt bijgedragen. De provincie Zuid-Holland spijkert dus 350 miljoen euro bij.

2. Geplande weg tussen Zuidbroek en Appingedam N33

De provincie Groningen wil de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdubbelen. Dat zou goed zijn voor de economische ontwikkeling van de Eemsdelta. Groningen betaalt 89 miljoen euro voor die wegverbreding. Het geld komt uit het compensatiefonds voor de geschrapte Zuiderzeelijn, de spoorwegverbinding tussen Groningen en Heerenveen. GroenLinks vindt dat zonde van het OV-geld.

3. Westelijke Rondweg Amersfoort

De westelijke rondweg van Amersfoort moet het Bergkwartier en Birkhoven ontsluiten. Nu de impact van de weg op de omgeving duidelijk wordt groeit het verzet. GroenLinks verzet zich tegen deze rondweg, die 67 miljoen euro gaat kosten.

4. Duinpolderweg

Vanaf de N206 bij Noordwijkerhout wordt een aansluiting gemaakt op de A4. Dwars door de Vogelenzangse Strandvlakte, door het bos van inGeest en door de Oosteinderpolder. Van de vier varianten wordt de meest schadelijke variant voor mens en milieu gekozen. De kosten kunnen oplopen tot 260 miljoen euro.

5. Buitenring Parkstad

De Buitenring Parkstad is een 26 kilometer lange weg in de regio rond Heerlen. De aanleg van de 2*2-baans buitenring belemmert de verdere ontwikkeling van de natuurgebieden van het Heidenatuurpark. Stichting Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten hebben concrete economische alternatieven uitgewerkt voor de Buitenring Parkstad die naar schatting 441 miljoen euro gaat kosten.

6. Verlenging van de A15

De provincie Gelderland wil 450 miljoen euro bijdragen (het totale budget is ruim 1 miljard euro) 17 strekkende kilometers asfalt tussen Bemmel en Zevenaar.
Dwars door een beschermd natuurgebied, de Rijnstrangen en de uiterwaarden van het Pannerdens kanaal. Cynisch genoeg is vanwege de natuurwaarden hier de Betuwelijn ondergronds aangelegd (waar ze nu bij deze weg van af willen zien).

Van het provinciaal budget gaat in Gelderland ruim 50% naar bereikbaarheid (en daarvan weer 80 % naar aanleg en onderhoud van asfaltwegen voor auto's).
Natuur is de afgelopen periode een stiefkindje geworden: van de 11.000 hectare volgens afspraak te ontwikkelen nieuwe natuur is 6.000 hectare geschrapt (Gelderland was de trouwste volgeling van staatssecretaris Bleeker). Herten, dassen, vogels en vlinders krijgen zo, bijvoorbeeld, geen verbinding meer tussen de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug...

Totaal voor natuur en OV vrijgemaakt bedrag: 1,657 miljard euro