De 8 punten waarop het Klimaatakkoord een onvoldoende scoort

 1. Kolencentrales gaan niet snel genoeg dicht
 2. De CO2-belasting die wordt voorgesteld, is niet goed genoeg
 3. De veestapel wordt nauwelijks verkleind
 4. Het kabinet gaat er teveel vanuit dat iedereen vanzelf elektrisch gaat rijden
 5. De industrie krijgt uiteindelijk meer subsidie voor duurzame energie en andere maatregelen dan ze betaalt
 6. Er wordt flink geleund op biomassa, maar garanties of deze ook duurzaam is, ontbreken
 7. Minder vlees eten (maar hoe dan?)
 8. De luchtvaart en scheepvaart blijven grotendeels buiten schot
   

1. Kolencentrales gaan niet snel genoeg dicht.

Alleen de Hemwegcentrale in Amsterdam gaat op tijd dicht, maar dat is niet genoeg. De andere centrales worden nog steeds te lang opengehouden. Zo wordt ook het Urgenda-vonnis niet gehaald. Het noodplan dat wij hebben opgesteld, wordt niet door het kabinet uitgevoerd. Had de regering eerder goed gehandeld dan had naast de Hemwegcentrale in ieder geval ook de centrale van Engie in Rotterdam makkelijk gesloten kunnen worden: Engie en het ministerie hadden hier al vergaande gesprekken over en waren hiertoe bereid, maar het ministerie zette niet door. Een gemiste kans.

2. De CO2-belasting die wordt voorgesteld, is niet goed genoeg.

De industrie komt hiermee goed weg omdat de verwachting is dat de industrie helemaal niets hoeft te betalen. De vervuiler betaalt dus niet. GroenLinks wil dat de industrie een vast bedrag betaalt per ton CO2.

3. De veestapel wordt nauwelijks verkleind.

Om de klimaatdoelen te halen zullen we uiteindelijk veel minder vee moeten hebben. Op dit moment worden in Nederland per dag zo’n 1,7 miljoen dieren geslacht, dat is niet houdbaar.

4. Het kabinet gaat er teveel vanuit dat iedereen vanzelf elektrisch gaat rijden.

Er zijn geen plannen om er zeker van te zijn dat het doel (alle nieuwe auto’s in 2030 elektrisch) gehaald wordt. De plannen die er waren zijn opeens opengebroken, maar er is geen alternatief.

5. De industrie krijgt uiteindelijk meer subsidie voor duurzame energie en andere maatregelen dan ze betaalt.

Hoewel de plannen in het Klimaatakkoord eerlijker zijn dan het beleid wat er nu is, betekent dit dat huishoudens nog steeds opdraaien voor de kosten en uitstoot van de industrie. Terwijl we juist moeten werken naar een eerlijk akkoord waarin de zwaarste lasten bij de grote vervuilende industrie komen te liggen.

6. Er wordt geleund op biomassa, maar garanties of deze ook duurzaam is ontbreken.

Biomassa is energie die bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout en gft-afval, maar ook palmolie en suikerbieten. Dat is maar beperkt beschikbaar en niet altijd duurzaam. De plannen uit het Klimaatakkoord leggen een te grote claim op biomassa en er ontbreken harde garanties over de duurzaamheid van biomassa. Ook wordt er voor vervoer heel veel ingezet op biobrandstoffen, brandstoffen gemaakt uit biomassa.

7. Minder vlees, maar hoe dan?

Er staat in het Klimaatakkoord dat we minder vlees moeten eten, maar niks over hoe ze dat willen bereiken.

8. De luchtvaart en scheepvaart blijven grotendeels buiten schot.

Gelukkig staan er wel wat plannen in het Klimaatakkoord zoals bijvoorbeeld het ontmoedigen van zakelijke korte afstandsvluchten.

De 8 punten waarop het Klimaatakkoord een voldoende krijgt

 1. Het Klimaatakkoord is een goede aanzet voor een echte transitie.
 2. Er is een duidelijke koers naar duurzame elektriciteit.
 3. Er is geen taboe meer op rekeningrijden en een spitsheffing ligt op tafel.
 4. Er komt überhaupt een vorm van CO2-heffing voor de industrie.
 5. De landbouwsector doet meer dan oorspronkelijk van ze werd verwacht.
 6. Er komt geld vrij voor het verduurzamen van gebouwen en woningen.
 7. Er is veel aandacht voor veenweiden.
 8. De financiële sector is nauw betrokken bij het Klimaatakkoord.

1. Het Klimaatakkoord is een goede aanzet voor een echte transitie.

Ja, er mist nog een hoop en het kan allemaal sneller, eerlijker, groener, beter en meer. Maar de weg naar een CO2-neutrale wereld is definitief ingezet. Zover zijn we in de afgelopen 30 jaar nog niet gekomen. We hebben veel tijd verspild met wegkijken en niet handelen. De komende 10 jaar zijn beslissend, willen we de temperatuurstijging beperken tot 1,5 graad. Laten we die heel goed gebruiken, we kunnen niet wachten.

2. Er is een duidelijke koers naar duurzame elektriciteit.

70% van de elektriciteit is in 2030 duurzaam, dat is goed op weg naar het doel wat in de Klimaatwet staat voor 2050: 100%. Nederland doet het op dit moment heel erg slecht wat betreft duurzame energie: in de EU doet alleen Luxemburg het slechter. De plannen in het Klimaatakkoord luiden de start in van een echte energietransitie.

3. Er is geen taboe meer op rekeningrijden en een spitsheffing ligt op tafel.

Nu is het zaak dat er snel knopen worden doorgehakt zodat het rekeningrijden ook echt wordt ingevoerd.

4. Er komt überhaupt een vorm van CO2-heffing voor de industrie.

Lang werd dit als onmogelijk gezien. Hij moet alleen wel een stuk beter als we willen dat 'ie ook daadwerkelijk werkt.

5. De landbouwsector doet meer dan oorspronkelijk van ze werd verwacht.

Een radicale transitie naar een duurzame kringlooplandbouw zit er met deze plannen echter niet in.

6. Er komt geld vrij voor het verduurzamen van gebouwen en woningen, zoals een warmtefonds.

Hierdoor wordt iedereen geholpen met het verduurzamen van woningen. Ook wordt gebouwgebonden financiering een mogelijkheid, waardoor bedrijven kunnen investeren in de verduurzaming van woningen.

7. Er is veel aandacht voor veenweiden, zoals in de plannen van ons Kamerlid Laura Bromet.

Goed beheer van veenweiden is ook goed voor het klimaat. Stiekem zorgt veen voor een hoge CO2-uitstoot. Nederland bestaat uit veen, en dat is nat en dat is lastig voor de boeren. Daarom verlagen we al eeuwenlang de grondwaterstand in die gebieden. Daardoor droogt het veen uit en komt er per jaar 7 miljoen ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen auto’s of de uitstoot van twee kolencentrales.

8. De financiële sector is nauw betrokken bij het Klimaatakkoord.

Dat is ook hard nodig, want banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben heel veel geld om te investeren, maar moeten dat ook op de juiste manier doen. Door te investeren in oplossingen voor klimaatverandering. Dat is niet alleen goed voor de wereld, maar ook goed voor de financiële sector zelf: het is echt niet slim meer om te investeren in fossiel wanneer duurzaam de toekomst heeft.